ONE COUNTRY : CONGO

Steun Ophthalmology Worldwide

Help mee cataract te bestrijden in Congo en doe een schenking aan Ophthalmology Worldwide.

Zo kunt u hen helpen »

Algemene voorwaarden

Disclaimer en privacy
Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Algemeen
Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site van Ophthalmology WorldWide vzw. Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Geen garantie op volledigheid en juistheid

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder "de informatie" genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis van Ophthalmology WorldWide vzw. Ophthalmology WorldWide vzw geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert OWW dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van computer “virussen”.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Ophthalmology WorldWide vzw kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afstand van aansprakelijkheid
In geen geval zal Ophthalmology WorldWide vzw of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe .

Links
Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar zelf draagt Ophthalmology WorldWide vzw geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door Ophthalmology WorldWide vzw op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van Ophthalmology WorldWide vzw zonder de voorafgaande toestemming van Ophthalmology WorldWide vzw.

Gebruiksvoorwaarden
Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht
De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Ophthalmology WorldWide vzw of van haar medecontractanten & vrijwilligers en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Ophthalmology WorldWide vzw. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzijgende en licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Ophthalmology WorldWide vzw of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie
Informatie die u aan Ophthalmology WorldWide vzw bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Artsen Zonder Vakantie zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal Ophthalmology WorldWide vzw aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van Ophthalmology WorldWide vzw en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet. Ophthalmology WorldWide vzw ontvangt graag uw commentaar op de sites of op onze producten, maar Ophthalmology WorldWide vzw is niet op zoek naar ongevraagde ideeën m.b.t. haar producten.


Privacy
Ophthalmology WorldWide vzw gebruikt uw gegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te treden.

OWW vzw draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Al uw gegevens die u op deze website ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld door een beperkt aantal van onze werknemers. Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw naam en e-mailadres kunnen wel doorgegeven worden aan de politiediensten en gerechtelijk autoriteiten indien zij een onderzoek doen naar o.a. ongeoorloofde reacties op onze blog.
Uw gegevens opgenomen in een bestand zodat wij u de nieuwsbrief kunnen bezorgen, wij u kunnen identificeren en contacteren, en teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten.
Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons contacteren via jkoller@ophthalmologyworldwide.org.

Ophthalmology WorldWide vzw
Bosstraat 290
B-3060 Bertem
Tel. 32 (0) 475 248636
e-mail adres : jkoller@ophthalmologyworldwide.org

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. U kan op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen. Tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kan u zich kosteloos verzetten.


Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank
Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Brussel.

 

 

HOE KUNT U ONS HELPEN?

Schenk een

BRIL

Sponsor een

TOESTEL

Doe een

SCHENKING

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf u in voor de

NIEUWSBRIEF